Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden
© Vlinder Teksten 2012
versie 1.2, 1-10-2012


PDF-versie: Algemene Voorwaarden Vlinder Teksten

Kwaliteit
1. Vlinder Teksten verplicht zich tot het leveren van een goede, leesbare Nederlandse tekst zoals is overeengekomen met de opdrachtgever.

Geheimhouding
2. Vlinder Teksten verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de opdrachtgever. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beŽindiging van de opdracht.

Tussentijdse wijziging van de opdracht
3. Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht zal op verzoek apart geoffreerd worden.

4. Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de opdrachtgever de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is Vlinder Teksten niet verplicht teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Vlinder Teksten heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid.

Offerte
5. Elke offerte is vrijblijvend en is geldig tot en met 30 dagen na dagtekening.

Opdracht en opdrachtbevestiging
6. In de offerte of in de opdrachtbevestiging wordt de opdracht kort omschreven en wordt aangegeven:
 • het doel van de opdracht, het gebruiksdoel van de tekst, de wensen van de opdrachtgever en de omvang van het werk;
 • welke materialen en gegevens de opdrachtgever aanlevert en binnen welke termijn;
 • wie de tekst goedkeurt en binnen welke tijd;
 • in wiens opdracht en voor wiens rekening het werk wordt uitgevoerd en wie tekeningsbevoegd is;
 • de wijze waarop de tekst wordt aangeleverd (papier, diskette of andere informatiedrager; post, modem, koerier, etc.) en het gewenste bestandsformaat;
 • de uiterste aanlevertermijnen, de tijd voor de standaardherziening van de definitieve tekst.

  Vrijwaring
  7. De opdrachtgever heeft de plicht de geleverde teksten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart Vlinder Teksten tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Vlinder Teksten.

  Aansprakelijkheid
  8.1 Vlinder Teksten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid. Vlinder Teksten is jegens de opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag.
  8.2 In situaties zoals het uitvallen van het mailverkeer (bij onze provider of die van de opdrachtgever, dan wel door problemen in het openbare netwerk) kan Vlinder Teksten geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het niet of niet tijdig uitvoeren en opleveren van een aanvaarde opdracht.
  8.3 Vlinder Teksten is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade, zoals indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst.
  8.4 De opdrachtgever vrijwaart Vlinder Teksten tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde.
  8.5 De opdrachtgever vrijwaart Vlinder Teksten tevens tegen alle aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms , octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

  Betaling
  9. Voor het redigeren, corrigeren en herschrijven van teksten hanteert Vlinder Teksten een uurtarief van Ä 20,- exclusief 21% btw. Bij langdurige of omvangrijke opdrachten bestaat de mogelijkheid dat Vlinder Teksten een betaling in termijnen verlangt. De betalingsverplichting geldt ook als de opdrachtgever de geleverde teksten niet gebruikt.

  De betalingstermijn van de factuur is 30 dagen na factuurdatum.

  Geschillen en toepasselijk recht
  10.1 Op elke overeenkomst tussen Vlinder Teksten en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
  10.2 Ieder geschil tussen partijen terzake van deze overeenkomst wordt bij uitsluiting voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Lelystad tenzij partijen alsnog arbitrage of bindend advies overeenkomen.